طراحی لوگو و آرم شرکت پرند ماه تاب توسط شرکت بعد چهارم

لوگو شرکت پرند ماه تاب از نوع نشانه نوشتاری است که توسط شرکت بعد چهارم طراحی شده است. با توجه به حوزه فعالیت این شرکت که احداث و مدیریت کارخانجات روغن کشی و تصفیه روغن میباشد ، طراحی لوگو این شرکت با توجه به انواع رنگ های روغن بیانگر انواع روغن است و حروف نام شرکت نیز در آن قرار دارد.